News

Bulgaria-Sofia: Transport agency services

Type of document: Invitation to tender
Country: Bulgaria
OJEU Ref: (2019/S 188-457552/EN)
Nature of contract: Service contract
Procedure: Open procedure
Regulation of procurement: EU
Type of bid required: Global bid

Contract notice
Services

Section I: Contracting authority
I.1) Name and addresses
Official name: Министерство на външните работи
National registration number: 000695228
Postal address: ул. „Александър Жендов“ № 2
Town: София
Postal code: 1113
Country: Bulgaria
Contact Person: Станислава Костова
Telephone: +359 887910-1072
Email: stanislava.kostova@mfa.bg
Fax: +359 29483078
Internet address(es):
Main address:
Address of the buyer profile:

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge,at:
Additional information can be obtained from:
the above mentioned address
Tenders or requests to participate must be submitted:
to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.5) Main activity
Other activity: външна политика

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title: Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности
II.1.2) Main CPV code: 63520000
II.1.3) Type of contract: Services
II.1.4) Short Description: Предметът на обществената поръчка е осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции:
— обособена позиция № 1 „Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“, и
— обособена позиция № 2 „Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“.
Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документарни пратки, както и превоз на личен непридружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 от 1.8.2008 г.) от и до гр. София по дестинациите, определени от възложителя, и в рамките на максималните срокове, посочени в таблица № 1 във всяка от двете технически спецификации на възложителя.
II.1.5) Estimated total value:
Value excluding VAT: 300000 Currency: BGNII.1.6) Information about lots:
The contract is divided into lots: Yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title: Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности

Lot No:1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63520000

II.2.3) Place of performance
Nuts code: BG411
Main site or place of performance:Въздушният превоз на товарни пратки следва да бъде осъществяван от и до офис/склад на изпълнителя в гр. София/летище на дестинацията. Дестинациите са посочени в таблица № 1 от техническата спецификация.
II.2.4) Description of the procurement:
Изпълнението на обществената поръчка по обособена позиция № 1 има за цел осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документарни пратки, както и превоз на личен непридружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 от 1.8.2008 г.) от и до гр. София по дестинациите, определени от възложителя, и в рамките на максималните срокове, посочени в таблица № 1 в техническата спецификация на възложителя по обособената позиция — в списък на дестинациите и сроковете за извършване на превоз на товарни пратки, по които ще се извършват превози на товарни пратки, от и до офис/склад на изпълнителя в гр. София/летище на дестинацията.
II.2.5) Award criteria

II.2.6) Estimated value:
Value excluding VAT: 200000 Currency: BGN
II.2.7) Duration of the contract,framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:no
II.2.14) Additional information: Възложителят ще възложи настоящата обособена позиция чрез определяне на икономически най-изгодната оферта въз основа на критерия най-ниска цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

II.2.1) Title: Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности

Lot No:2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63520000

II.2.3) Place of performance
Nuts code: BG411
Main site or place of performance:Сухопътният превоз на товарни пратки следва да бъде осъществяван от и до офис/склад на изпълнителя в гр. София/дестинацията. Дестинациите са посочени в таблица № 1 на техническата спецификация.
II.2.4) Description of the procurement:
Изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 има за цел осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки (вкл. дипломатически пратки и документарни пратки, както и превоз на личен непридружаван багаж на служители на МВнР до цената на 200 кг самолетно карго съгласно чл. 11, ал. 8 от Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление на Министерски съвет № 188 от 1.8.2008 г.) от и до гр. София по дестинациите, определени от възложителя, и в рамките на максималните срокове, посочени в таблица № 1 в техническата спецификация на възложителя по обособената позиция — в списък на дестинациите и сроковете за извършване на превоз на товарни пратки, по които ще се извършват превози на товарни пратки, от и до офис/склад на изпълнителя в гр. София/дестинацията.
II.2.5) Award criteria

II.2.6) Estimated value:
Value excluding VAT: 100000 Currency: BGN
II.2.7) Duration of the contract,framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:no
II.2.14) Additional information: Възложителят ще възложи настоящата обособена позиция чрез определяне на икономически най-изгодната оферта въз основа на критерия най-ниска цена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity,including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:Възложителят не поставя минимални изисквания относно годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 1.1. Участникът следва да предостави информация за специфичния оборот по съответната обособена позиция в част ІV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) и, ако е приложимо — т. 3 от ЕЕДОП.
1.2. В изпълнение на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването на възложителя за минимално ниво, посочено по-долу, и с информацията, посочена от участника в ЕЕДОП, следва да бъде доказано с представяне от участника на заверени от него копия на годишните финансови отчети за съответните години или на техни съставни части, когато публикуването им се изисква (в случай че финансовият отчет за съответната година не е публикуван в Търговския регистър на електронната страница на Агенцията по вписванията или в еквивалентен публичен електронен регистър, поддържан на официален сайт на компетентен орган на държавата, в която участникът е установен), или заверена от участника счетоводна справка с информация за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
Minimum level(s) of standards possibly required: Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, през последните 3 приключили финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, с обхват и в размери по обособени позиции, както следва:
— по обособена позиция № 1 „Осигуряване на въздушен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“: 100 000 BGN без ДДС специфичен оборот от осъществен въздушен превоз на товарни пратки,
— по обособена позиция № 2 „Осигуряване на сухопътен превоз на товарни пратки на МВнР и съпътстващи дейности“: 200 000 BGN без ДДС специфичен оборот от осъществен сухопътен превоз на товарни пратки.
III.1.3) Technical and professional ability:
List and brief description of selection criteria: 1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка по съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под идентични или сходни с тези на обществената поръчка следва да се разбира: минимум 1 извършена услуга по международен въздушен превоз на товарни пратки до дестинация извън Европа (държава в зона 4, 5 или 6 съгласно техническата спецификация) с обем, както следва:
Под услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, следва да се разбира:
По обособена позиция № 1: минимум 1 извършена услуга по международен въздушен превоз на товарни пратки до дестинация извън Европа (държава в зона 4, 5 или 6 съгласно Техническата спецификация) с обем, както следва:
1) 1 извършен превоз на товарни пратки с общо обемно тегло от минимум 200 кг и общо обемно тегло на извършени отделни превози на товарни пратки от минимум 500 кг; или
2) 1 извършен превоз на товарни пратки с общо обемно тегло от минимум 500 кг.
По обособена позиция № 2: минимум 1 извършена услуга по международен сухопътен превоз на товарни пратки до дестинация в Европа (държава в зона 1, 2 или 3 съгласно техническата спецификация) с обем, както следва:
1) 1 извършен превоз на товарни пратки с общо обемно тегло от минимум 200 кг и общо обемно тегло на извършени отделни превози на товарни пратки от минимум 1000 кг; или
2) 1 извършен превоз на товарни пратки с общо обемно тегло от минимум 1 000 кг.
2. За всяка обособена позиция:
Участникът следва да е внедрил система за управление и проследяване на товарните пратки при извършване на въздушен международен превоз, както и минималните изисквания на TAPA (Transported Asset Protection Association/Асоциация за защита на транспортирани стоки) за сигурност при съхранение на товарите (FSR — Facility Security Requirements/Изисквания за сигурност при съхранение на товарите) с минимално ниво на сигурност „В“ или еквивалентни мерки за сигурност при съхранение на товарите.
3. Участникът следва да разполага с лекотоварен автомобилен парк от минимум 1 лекотоварен автомобил, предназначени за приемане и предаване на товарните пратки от и до МВнР — ЦУ при необходимост.
4. Участникът следва да разполага с поне по 1 ключов експерт за всяка обособена позиция или общо двама ключови експерти при участие и по двете обособени позиции, пряко ангажиран/и с изпълнението на обществената поръчка и притежаващ/и минимално следните професионална квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на поръчката по съответната обособена позиция, както следва:
Професионален опит: минимум 2 години общ професионален опит в областта на административната и митническа обработка при извършване на международен въздушен (по обособена позиция № 1)/международен сухопътен (по обособена позиция № 2) превоз на товарни пратки.

Minimum level(s) of standards possibly required:По отношение на изискването по т. 1 по-горе участникът трябва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на общ. поръчка, с посочване на информация за стойностите, датите и получателите и описание на дейностите, като попълни част IV, буква В на ЕЕДОП, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването по т. 1 по-горе следва да бъде доказано с представяне от участника на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга или вместо представяне на доказателство — чрез посочване в ЕЕДОП на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата), удостоверяващ обстоятелството, че е изпълнил поне 1 посочена в списъка в ЕЕДОП услуга, която е идентична или сходна с предмета и обема на общ. поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на описание, обема и стойността на услугата, периода на изпълнението ѝ, което трябва да е приключило. Доказателство за извършването на услугата могат да бъдат препоръка/реф-я/двустранен конст. протокол/друг подписан от получателя документ, удостоверяващ, че услугата е извършена.
По отношение на изискването по т. 2 по-горе участникът декларира съответствие с изискването в част ІV, буква В от ЕЕДОП чрез представяне на описание на внедрената система за управление и проследяване на товарните пратки при извършване на международния възд. превоз и на информация за валиден сертификат, удостоверяващ съответствие с минималните изисквания на TAPA (Transported Asset Protection Association/Асоциация за защита на транспортирани стоки) за сигурност при съхранение на товарите (FSR — Facility Security Requirements/Изисквания за сигурност при съхранение на товарите) с минимално ниво на сигурност „В“, издаден от оторизирана от TAPA одитираща организация, или за еквивалентни документи, удостоверяващи внедрени еквивалентни мерки за сигурност при съхранение на товарите. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването по т. 2 по-горе следва да бъде доказано с представяне от участника на описание на системата за управление и проследяване на товарните пратки и информация за валиден сертификат, удостоверяващ съответствието му с минималните изисквания на TAPA с минимално ниво на сигурност „В“, издаден от оторизирана от TAPA одитираща организация, или на еквивалентен валиден документ, удостоверяващ внедрени еквивалентни мерки за сигурност при съхранение на товарите.
По отношение на изискването, по т. 3 по-горе участникът декларира съответствие с изискването в част ІV, буква В, от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването на възложителя по т. 3 следва да бъде доказано с представяне от участника на декларация за лекотоварния автомобил/и, който/които ще бъде/бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
По отношение на изискването по т. 4 по-горе участникът трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява общ. поръчка, в част IV, буква В в раздел „Обр. и проф. квалификация“ на ЕЕДОП. Участникът посочва трите имена на експерта, длъжност/заемана позиция при изпълнение на зад-ята, вида на правоотношението на всеки предложен експерт с участника (трудово или гражданско) и декларира изпълнението на посоченото по-горе в т. 4 изискване за проф. опит, в т.ч.: описание на минимум 2 г. общ професионален опит в областта на адм. и митническа обработка при осъществяване на международен възд. превоз на товарни пратки, с посочване на времетраене и длъжности/позиции, заемани в изпълнение на проекти/договори/услуги с посочени предмети. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП съответствието с изискването по т. 4 следва да бъде доказано с представяне от участника на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката.

III.2.2) Contract performance conditions: Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция е в размер на 3 % (три на сто) от максималната му стойност без ДДС, представена от участника, определен за изпълнител, при сключване на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
— парична сума,
— банкова гаранция,
— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Изпълнителят следва да изпълни обществената поръчка в съответствие с изискванията, заложени в техническата спецификация, проекта на договор и изискванията на документацията за обществената поръчка на възложителя, както и приложимите нормативни изисквания.

Section IV: Procedure
IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure:
Open procedure
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement(GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2019-10-31 Local time: 17:30
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:BG
IV.2.6) Minimum time frame during which the tender must maintain the tender
Duration in months:6(from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening tenders
Date: 2019-11-01 Local time: 14:00 Place:гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2, сградата на МВнР — ЦУ, зала М24

Information about authorised persons and opening procedure:Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence:
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
Участниците обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на обществената поръчка.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възникнали преди или по време на процедурата, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП; който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си; който е свързано лице с друг участник в процедурата; който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Възложителят може да не отстрани участника на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Договор № 124/ОП-Д/18 от 21.12.2018 г., относим за влизането в сила на предстоящия договор по обособена позиция № 1, е със срок за изпълнение на услугите 24 месеца, считано от датата на влизане в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Договор № 81/ОП-И/17 от 4.12.2017 г., относим за влизането в сила на предстоящия договор по обособена позиция № 2, е със срок за изпълнение на услугите 24 месеца, считано от датата на влизане в сила, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address:

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Date of dispatch of this notice:2019-09-25

 

Who are we?

From publishing the first national directory of public sector contracts, to being the first to market with our online Tracker solution, we have been the true pioneers of technology and innovation in the public sector marketplace. Throughout our 39 years, we have continued to evolve and chart new territory – placing our customers at the heart of everything we do. Take your business to the next level with Tracker now.

If you request a demo today!

Download your Free UK Defence Industry Report

Get SAAS-Y This Summer with DCI

Start Your Free Trial Today

Download your Free UK Defence Industry Report

Download your Free UK Defence Industry Report

When you sign up for a 3 day free trial or demo.

Limited time only

    BiP Solutions owns DCI and we look after your details carefully. We offer a range of products, services and events (some of which are free) that help buyers tender more efficiently and suppliers find, bid for and win public and private sector contracts. Only tick this box if you wish to receive information about these. We will never share your details with third parties and you will have the opportunity of opting out of communications every time we contact you. For further details, please see our Privacy Policy